நாங்கள் பேசுவதனை ‌நிறு‌த்த வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்றா‌ல் நீங்கள் போரை ‌நிறு‌த்துங்கள்: பார‌திராஜா

[புதன்கிழமை, 05 நவம்பர் 2008, 10:31 பி.ப ஈழம்] [கி.தவசீலன்]
நா‌ங்க‌‌ள் பே‌சுவதனை ‌நிறு‌த்த வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்றா‌ல் ‌நீ‌ங்க‌ள் போரை ‌நிறு‌த்து‌ங்க‌ள் எ‌ன்று ‌‌இயக்குநர் இமயம் பார‌திராஜா தெரிவித்துள்ளார்.
இலங்கையில் தமிழர்கள் படுகொலை செய்ய‌ப்படுவதை கண்டித்து தென்னிந்திய திரைப்பட சம்மேளன தொழிலாளர்கள் இன்று புதன்கிழமை நடத்திய உண்ணாநிலைப் போராட்டத்தில் பாரதிராஜா ஆற்றிய உரையில் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது:

உலக‌த்‌தி‌ற்கு த‌‌மி‌ழ் இரு‌ப்பதை, ஏ‌ன் த‌மிழை‌ கொ‌ண்டு செ‌ன்றவ‌ன் இல‌ங்கை‌த் த‌‌மிழ‌ன்தா‌ன். த‌மிழ‌ன் எ‌ன்ற இன‌ம் இரு‌ப்பதை உல‌‌கி‌ற்கு பறை சா‌ற்று‌கி‌ன்றவ‌ன் த‌மிழ‌ன்தா‌ன். அ‌த்தகைய த‌மிழ‌‌னை ‌நீ கு‌ண்டுபோ‌ட்டு அ‌ழி‌க்‌கிறா‌ய். ரொ‌ம்ப அழகாக‌ச் சொ‌ன்னா‌ர்க‌ள், அவ‌ர்க‌ள் போரில் ‌மிக‌ப்பெ‌ரிய பு‌த்‌திசா‌லிக‌ள் அ‌ல்ல. ‌மிகவு‌ம் வலுவான அரசு அ‌ல்ல, சிறிலங்கா வல்லரசு‌ம் அ‌ல்ல.

உன‌‌க்கு எ‌ப்படி இ‌வ்வளவு சக்தி வ‌ந்தது?. கதுவீ மூலமாக க‌ண்டு‌பிடி‌ப்பத‌ற்கு‌ம் கட‌ல் வ‌ழியாக செ‌ல்லு‌கி‌ன்ற ‌சில‌‌ சில ரா‌ய்மா‌‌ய்களை அ‌ங்‌கிரு‌ந்து சு‌ட்டு‌க் பொசு‌க்குவத‌ற்கு‌ம் இட‌ம் க‌ண்டு‌பிடி‌‌ப்பத‌ற்கு‌ம் ‌நீ (‌ம‌த்‌திய அரசு) இ‌ங்‌கிரு‌ந்து தொ‌‌‌‌ழி‌ல்நு‌ட்ப கரு‌விகளை அனு‌ப்‌‌பி இரு‌க்‌கிறா‌ய்.

இ‌ந்‌தியாவா‌ல் கட‌ந்த நான்கு மாத‌‌ங்களாக கொடு‌க்க‌ப்ப‌ட்டிரு‌க்‌கிறது. ம‌த்‌திய அரசுதா‌ன் இத‌ற்கு முத‌ற்காரண‌ம், ச‌ந்தே‌கமே ‌கிடையாது. அவனு‌க்கு கா‌ரிய‌ம் முடி‌கிறது.

மு‌க்கா‌ல்வா‌சி த‌மிழனை அ‌ழி‌த்து ‌வி‌ட்டா‌ன். பா‌க்‌கியை அ‌ழி‌த்து ‌விடுவா‌ன். இ‌ன்னு‌ம் ஆறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இரு‌க்கா‌ன். அவனையு‌ம் ‌‌தீ‌ர்‌த்து‌க் க‌ட்டுவா‌ன் பா‌‌‌ர்‌த்து‌க்கி‌ட்டே இரு‌‌ங்க. ‌தீ‌‌‌த்து க‌ட்டி‌ட்டு ‌மி‌ச்ச‌ம் இரு‌க்‌‌கிற த‌மிழனை அ‌ழி‌ச்‌சி‌ட்டானா ஒரு பு‌ல்பூ‌ண்டி‌ல்லை த‌மிழ‌ன். அவனை அடையாள‌ம் இ‌ல்லாம‌‌ல் அ‌‌ழி‌ப்பதுதா‌ன் ராஜப‌‌க்சவி‌ன் ‌தி‌ட்ட‌ம். இது உ‌ங்களு‌க்கு பு‌ரிய‌வி‌ல்லை.

நாம் இ‌ங்கு பே‌ச்சுவா‌ர்‌த்தை நட‌த்த வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்று கூ‌றி‌க்கொ‌ண்டே இரு‌க்‌கிறோ‌ம். நா‌ன் ஒ‌ன்றை ம‌ட்டு‌ம் ரொ‌ம்ப தெ‌‌ளிவாக சொல்‌கிறே‌ன், ‌நீ‌ங்க‌ள் எ‌வ்வளவு‌க்கு எ‌வ்வளவு தாமத‌ப்படு‌த்து‌கி‌றீ‌ர்களோ அ‌வ்வளவு‌க்கு அ‌வ்வளவு அ‌‌ங்கு ‌பிண‌ம் கு‌வி‌‌ந்து கொ‌‌ண்டு இரு‌க்கு‌ம். ‌‌நீ‌ங்க‌ள் நாளை த‌ள்ள‌த்த‌ள்ள இ‌ந்த இன‌ம் அ‌ழி‌ந்து கொ‌ண்டுதா‌ன் இரு‌க்கு‌ம்.

பு‌த்‌திசா‌லி‌த்தனமாக, தயவு செ‌ய்து கையெடு‌த்து கு‌ப்‌பி‌ட்டு‌க் கே‌ட்டு‌க் கொ‌ள்‌கிறோ‌ம், போரை ‌நிறு‌த்து எ‌ன்று சொ‌ல்‌கிற அளவு‌க்கு உன‌க்கு வ‌லிமை இரு‌க்‌கிறது. வ‌ல்லரசு‌க்கான ச‌க்‌தி இரு‌க்‌கிறது. ஏ‌ன் அதை செ‌ய்ய‌வி‌ல்‌லை எ‌ன்பதுதா‌ன் எ‌ங்க‌ள் கே‌ள்‌வி.

நா‌ங்க‌ள் அர‌சிய‌ல்வா‌திக‌ள் அ‌ல்ல, சமூக பொறு‌ப்பு உ‌ள்ளவ‌ர்க‌ள். இவ‌ன் சராச‌ரி ‌குடிமகன். எ‌ந்த பத‌வி‌க்கு‌‌ம் ஆசை‌ப்படாதவ‌ர்க‌ள். எ‌ங்களு‌க்கு ர‌சிக‌ர்க‌‌ள் ‌கிடையாது, க‌ட்‌சி ‌‌கிடையாது, கலைஞ‌ர்க‌ள் சமூக பொறு‌ப்பு‌ள்ள கலைஞ‌ர்க‌ள். இனமான‌ம் உ‌ள்ள கலைஞ‌ன்.

ஆகை‌யினா‌ல் கே‌ட்‌கிறோ‌ம், எ‌ங்க‌ள் இன‌ம் அ‌ழி‌கிறது, தயவு செ‌ய்து கையெடு‌த்து கு‌ம்‌பிடு‌கிறோ‌ம், போரை ‌நிறு‌த்த ‌‌நினை‌த்தா‌ல் இ‌ந்த நேர‌த்‌தி‌‌ல் ‌நிறு‌த்த முடியு‌ம். ‌‌நிறு‌த்‌தி ‌வி‌ட்டு பே‌ச்சுவா‌ர்‌த்தை‌‌க்கு செ‌ல். செ‌த்து ‌தின‌ம் ‌‌தின‌ம் ‌பிணமா‌ய் ‌கிட‌க்கு‌ம் எ‌ங்க‌ள் இன‌‌த்தை கா‌‌ப்பா‌ற்று‌ங்க‌ள் எ‌‌ன்றுதா‌ன் உ‌ங்களை கையெடு‌த்து கு‌‌ம்‌பிடு‌கிறோ‌ம்.

ப‌ள்‌ளி‌க்கு செ‌‌ல்லு‌கிற ‌பி‌ள்ளைக‌‌‌ள் எ‌ல்லா‌ம் பது‌ங்‌கி கு‌ழி‌யி‌ல் ‌கிட‌‌க்‌கிறா‌ர்‌க‌ள். ‌நீ‌ங்க‌ள் பட‌ங்களை பாரு‌ங்க‌ள். ச‌ட்டி பானைகளை தூ‌க்‌கி‌க் கொ‌ண்டு எ‌ங்கே செ‌ல்வது எ‌ன்று தெ‌ரிய‌வி‌ல்லை. மேலே ச‌த்த‌ம் கே‌ட்டா‌ல் ‌பி‌‌ள்ளைகளு‌க்கு சொ‌ல்ல‌த் தெ‌ரிய‌வி‌ல்லை, வ‌ண்டி‌‌ச் ‌ச‌த்த‌ம் கே‌ட்‌கிறது எ‌ன்று கூறு‌கிறா‌ர்க‌ள்.

தரை‌ப்படை, கட‌ல்படை, வானூ‌ர்‌தி மூ‌ன்று வ‌ழிக‌ளிலு‌ம் எ‌ங்களை அ‌ழி‌த்து‌க் கொ‌ண்டிரு‌க்‌கிறா‌‌ய். கொ‌ஞ்ச‌ம் ‌வி‌ட்டா‌ல் கதை வேற. பேச‌க்கூடாது.. ச‌‌‌ரி வே‌ண்டா‌ம்… நா‌ங்க‌ள் அதனை பேச முடியாது. இறையா‌ண்மை‌யைச் சொ‌ல்‌லி த‌மி‌ழ்நா‌ட்டையா ‌பி‌ரி‌த்து‌க் கொடு‌க்க சொ‌ன்னோ‌ம். இ‌ந்த நா‌ட்டை ‌பி‌ரி‌‌த்து‌க் கொடு‌‌க்க வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்று கே‌ட்டிரு‌ந்தா‌ல் எ‌ங்க‌ள் ‌மீது நடவடி‌க்கை எடு‌க்கலா‌ம். எ‌ங்க‌ள் ‌பி‌ள்ளைகளை கா‌ப்பா‌ற்றுவத‌ற்கு முறை‌யீடுவத‌ற்‌கு கூட எ‌ங்களு‌க்கு உ‌ரிமை‌யி‌ல்லையா, ‌புரிய‌வி‌ல்லை என்றார் பாரதிராஜா.

நன்றி – புதினம்.காம்

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s